Zarządzanie Projektami i Procesami Biznesowymi

REKRUTACJA

Zapraszamy na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023
Termin składania dokumentów na studia podyplomowe: do 30 września 2022 r.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką zarządzania projektami i procesami organizacji w sposób praktyczny i wszechstronny. W ramach programu uczestnicy zdobędą rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskają wiele praktycznych umiejętności, pozwalających efektywnie realizować wyzwania, przed którymi stoją współczesne organizacje.

Uczestnictwo w zajęciach ma umożliwić nabycie umiejętności kształtowania i doskonalenia organizacji w oparciu o zarządzanie projektowe i procesowe. Studenci pozyskają umiejętności kompleksowej analizy, oceny oraz doskonalenia organizacji poprzez poznanie najnowocześniejszych koncepcji, trendów i instrumentów z zakresu zarządzania projektami i procesami organizacji. W toku studiów słuchacze poznają w sposób praktyczny możliwości zastosowania systemów informatycznych w zarządzaniu projektowym i procesowym. Nabędą umiejętności w zakresie harmonogramowania, optymalizacji i budżetowania projektów, modelowania struktury organizacyjnej w ujęciu procesowym, identyfikacji problemów jakościowych w projektach i procesach biznesowych, a także wiedzę o kierowaniu, negocjowaniu i zarządzaniu konfliktem w zespołach projektowych.


Studia podyplomowe są adresowane do kadry kierowniczej, specjalistów z zakresu zarządzania projektami i procesami oraz do wszystkich, którzy pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie i w przyszłości zajmować się tą problematyką. Kandydatami na studia mogą być, absolwenci szkół wyższych co najmniej ze stopniem inżyniera lub licencjata.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia realizowane są w trybie zaocznym (osiem zjazdów) - zjazd w sobotę i niedziele, raz lub dwa razy w ciągu miesiąca.  

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, studium przypadków, warsztatów i treningów. Łączna liczba godzin zajęć to 210 godzin lekcyjnych.


RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Pobierz.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich.

Kandydaci składają komplet dokumentów zgłoszeniowych:
•    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
•    wypełniony formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia listowne prosimy przesyłać na adres:
Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Zarządzania
ul. Rychlewskiego 2
60-965 Poznań, pokój 126

Istnieje możliwość złożenia dokumentów rekrutacyjnych na studia podyplomowe w formie elektronicznej. Skany podpisanych dokumentów prosimy przesłać na adres mailowy: hanna.wlodarkiewicz-klimek@put.poznan.pl

Oryginały dokumentów muszą być złożone w sekretariacie studiów podyplomowych najpóźniej na 1 zjeździe.

Rekrutacja na studium odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studium na podstawie złożonych dokumentów zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

OPŁATY

Opłata za studia wynosi: 2450 zł za semestr.
Czesne za studia należy wpłacić na konto:
Santander Bank Polska SA
02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
z dopiskiem: SP Zarządzanie Projektami i Procesami Biznesowymi

 

KONTAKT

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP
tel. kom.: +48 795 405 119
tel. (61) 665 34 19 lub (61) 665 33 72
fax: (61) 665 33 75
email: hanna.wlodarkiewicz-klimek@put.poznan.pl

 
Sekretariat Studiów Podyplomowych:
Małgorzata Tuszkowska
tel. +48 61 224 45 09
e-mail: malgorzata.tuszkowska@put.poznan.pl