Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem

REKRUTACJA

Zapraszamy na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023
Termin składania dokumentów na studia podyplomowe: do 30 września 2022 r.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, funkcjonującym w warunkach rozwijającej się gospodarki. W ramach programu uczestnicy zdobędą rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskają wiele praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, rozwoju oraz samodoskonalenia menedżerskiego, a także rozwoju personelu i budowania relacji interpersonalnych w organizacjach.

Studia podyplomowe adresowane są do obecnych i przyszłych menedżerów wyższego i średniego szczebla, dla menedżerów funkcjonalnych, menedżerów projektów oraz dla wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie zarządzania. Kandydatami na studia mogą być absolwenci szkół wyższych co najmniej ze stopniem inżyniera lub licencjata.

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, zarządzania strategicznego, zarządzania finansami, restrukturyzacji organizacji, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii zarządzania oraz zajęcia z zakresu rozwoju i samodoskonalenia menedżerskiego.

Zajęcia na studiach będą prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej oraz przez wysokiej klasy specjalistów praktyków w formie wykładów, warsztatów, treningów oraz zajęć w laboratoriach komputerowych.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia realizowane są w trybie zaocznym (osiem zjazdów) - zjazdy w sobotę i niedziele, raz lub dwa razy w ciągu miesiąca.  
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, studium przypadków, warsztatów i treningów. Łączna liczba godzin zajęć to 210 godzin lekcyjnych.

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Pobierz.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich. 

Kandydaci składają komplet dokumentów zgłoszeniowych:
•    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
•    wypełniony formularz zgłoszeniowy 

Zgłoszenia listowne prosimy przesyłać na adres:
Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Zarządzania
ul. Rychlewskiego 2
60-965 Poznań, pokój 126

Istnieje możliwość złożenia dokumentów rekrutacyjnych na studia podyplomowe w formie elektronicznej. Skany podpisanych dokumentów prosimy przesłać na adres mailowy: hanna.wlodarkiewicz-klimek@put.poznan.pl

Oryginały dokumentów muszą być złożone w sekretariacie studiów podyplomowych najpóźniej na 1 zjeździe.

Rekrutacja na studium odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studium na podstawie złożonych dokumentów zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

OPŁATY

Opłata za studia wynosi: 2450 zł za semestr.
Czesne za studia należy wpłacić na konto:
Santander Bank Polska SA
02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
z dopiskiem: PSM Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem
(imię i nazwisko uczestnika studiów)


KONTAKT

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP
tel. kom.: +48 795 405 119
tel. (61) 665 34 19 lub (61) 665 33 72
fax: (61) 665 33 75
email: hanna.wlodarkiewicz-klimek@put.poznan.pl

 
Sekretariat Studiów Podyplomowych:
Małgorzata Tuszkowska
tel. +48 61 224 45 09
e-mail: malgorzata.tuszkowska@put.poznan.pl