Przygotowanie Pedagogiczne

STRONA INTERNETOWA

Zapraszamy na stronę internetową SP Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu https://przygotowaniepedagogiczne.put.poznan.pl/  Znajdziecie tam Państwo aktualne informacje oraz odpowiedzi na pojawiające się najczęściej pytania.

Trwa rekrutacja na 49 edycję SP Przygotowanie Pedagogiczne

REKRUTACJA

Nabór na 49 edycję SP Przygotowanie Pedagogiczne trwa do 19.02.2024r. 

 

ZASADY REKRUTACJI - szczegółowe informacje TUTAJ

Kandydat rejestruje się w systemie rekrutacyjnym IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów):

 • podaje swoje dane osobowe,
 • wybiera studia podyplomowe,
 • podaje swoje dane o wcześniejszej edukacji,
 • wgrywa skan dyplomu ukończenia studiów (ew. zaświadczenia dziekanatu odpowiedniej uczelni o zdaniu egzaminu dyplomowego).

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Ogłoszenie wyników – udostępnienie Kandydatowi w systemie rekrutacyjnym wyników kwalifikacji.

 • status ZAKWALIFIKOWANY – oznacza, że po dostarczeniu wymaganych dokumentów oraz wniesieniu opłaty za studia podyplomowe Kandydat zostanie przyjęty.
 • status REZERWOWY – oznacza, że po dostarczeniu wymaganych dokumentów Kandydat nadal ma szansę być przyjętym na studia podyplomowe. Przyjęcie może nastąpić, gdy zwolni się miejsce.
 • status NIEZAKWALIFIKOWANY – oznacza, że Kandydat nie został zakwalifikowany na studia podyplomowe.

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia wygenerowane z systemu rekrutacyjnego, które będzie dostępne po zakwalifikowaniu Kandydata,
 • dyplom ukończenia studiów do wglądu, w celu wykonania poświadczonej przez Uczelnię kopii lub zaświadczenie odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie SP Przygotowanie Pedagogiczne: Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, ul. Rychlewskiego 2, 60-965 Poznań (dopisek na kopercie: SP Przygotowanie Pedagogiczne)

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Kandydaci zostaną powiadomieni o terminie złożenia dokumentów po zakończeniu rekrutacji.

 

DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA:

Studia podyplomowe "Przygotowanie pedagogiczne" trwają III semestry, od 01.03.2024 r. do 30.06.2025r.

 

CEL STUDIÓW

Podstawowym celem studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu jest uzyskanie przygotowania z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej gwarantujące zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca P2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z poźn. zm.) oraz aktów wykonawczych tj. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450 z dnia 2 sierpnia 2019). Po ukończeniu studiów podyplomowych i obronie pracy dyplomowej absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Zgodnie z regulacjami nowego standardu kształcenia nauczycieli, ujętym w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450, z dnia 2 sierpnia 2019 z późn. zm.), studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przeznaczone są dla:
•    absolwentów studiów pierwszego i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu, nauczyciela prowadzącego zajęcia (ust. 2.7. pkt 1 oraz pkt 3-6).
•    absolwentów co najmniej studiów pierwszego stopnia przygotowujących się do wykonywania zawodu teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz nauczyciela praktyczniej nauki zawodu (ust. 2.7. pkt 2). posiadających przygotowanie merytoryczne a nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego, którzy zamierzają podjąć pracę w charakterze nauczyciela.

Realizacja kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnego ze standardem kształcenia nauczycieli zapewnia uzyskanie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu obejmują 540 godzin dydaktycznych i trwają trzy semestry (w tym 150 godzin praktyk zawodowych). Studia odbywają się w formule online live. Zajęcia: środy, czwartki, piątki w godz. 17:00 - 20:10

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Program studiów zakłada realizację treści kształcenia w ramach 3 modułów:

 Moduł I (B): Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym (210 h)
•    Podstawy psychologii dla nauczycieli (1)
•    Podstawy psychologii dla nauczycieli (2)
•    Podstawy pedagogiki dla nauczycieli (1)
•    Podstawy pedagogiki dla nauczycieli (2)
•    Pedeutologia
•    Praktyka psychologiczno-pedagogiczna

Moduł II (C): Podstawy dydaktyki i emisja głosu (60 h)
•    Dydaktyka ogólna
•    Technologia kształcenia
•    Emisja i higiena głosu

Moduł III (D). Przygotowanie dydaktyczne do nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć (150h plus 120h praktyk)
•    Dydaktyka przedmiotów ogólnych na różnych etapach edukacyjnych
•    Dydaktyka przedmiotów zawodowych
•    Dydaktyka nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć (seminaria monograficzne)
•    Seminarium dyplomowe
•    Praktyka zawodowa (dydaktyczna)


Absolwent studiów podyplomowych aby osiągnąć założone efekty uczenia się musi zdobyć 40 pkt ECTS. Program kształcenia obejmuje także realizację praktyk zawodowych w wymiarze 150h (30h w module B i 120h w module D).

POBIERZ PROGRAM STUDIÓW 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA

Studia podyplomowe to forma kształcenia, na którą przyjmowani są Kandydaci posiadający kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 (dyplom inżyniera lub licencjata) uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem zakładanych efektów uczenia się. Osoba, która ukończyła studia podyplomowe, otrzymuje świadectwo ukończenia tych studiów. Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

OPŁATY

Koszt studiów:  4965zł (płatne po otrzymaniu statusu "zakwalifikowany" w terminie do 26.02.2024r.)

Istnieje możliwość rozłożenia na raty:

 • rata I: 1655 zł do 26.02.2024r.
 • rata II: 1655 zł do 01.10.2024r.
 • rata III: 1655 zł do 28.02.2025r.

Płatność przelewem na konto Politechniki Poznańskiej: 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

Przy wpłacie należy umieścić adnotację: SP-163, nabór 49, rata I (lub odpowiednio: całość/rata II/rata III )

 

KONTAKT

Kierownik Studiów Podyplomowych
dr hab. inż. Ewa Więcek-Janka, prof. PP
e-mail: ewa.wiecek-janka@put.poznan.pl

Sekretarz Studiów Podyplomowych
mgr Sylwia Łukaszewicz
tel. (61) 665 3381
e-mail: sylwia.lukaszewicz@put.poznan.pl

 

REGULAMIN

Pobierz regulamin studiów podyplomowych

 


 


 #przygotowaniepedagogiczne #studiapodyplomowe #uprawnieniapedagogiczne #jakzozstaćnauczycielem #studiaonline #studiainternetowe #studiumpedagogiczne