Przygotowanie Pedagogiczne

STRONA INTERNETOWA

Zapraszamy na stronę internetową SP Przygotowanie pedagogiczne https://przygotowaniepedagogiczne.put.poznan.pl/ 
 


Przygotowanie pedagogiczne_studia podyplomowe online

REKRUTACJA

Rekrutacja na 47. edycję: do 28.02.2022r.. Sprawdź szczegóły

 

CEL STUDIÓW

Podstawowym celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przygotowania z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej gwarantujące zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca P2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z poźn. zm.) oraz aktów wykonawczych tj. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450 z dnia 2 sierpnia 2019). Po ukończeniu studiów podyplomowych i obronie pracy dyplomowej absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Zgodnie z regulacjami nowego standardu kształcenia nauczycieli, ujętym w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450, z dnia 2 sierpnia 2019 z późn. zm.), studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przeznaczone są dla:
•    absolwentów studiów pierwszego i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu, nauczyciela prowadzącego zajęcia (ust. 2.7. pkt 1 oraz pkt 3-6).
•    absolwentów co najmniej studiów pierwszego stopnia przygotowujących się do wykonywania zawodu teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz nauczyciela praktyczniej nauki zawodu (ust. 2.7. pkt 2). posiadających przygotowanie merytoryczne a nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego, którzy zamierzają podjąć pracę w charakterze nauczyciela.

Realizacja kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnego ze standardem kształcenia nauczycieli zapewnia uzyskanie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia podyplomowe obejmują 540 godzin dydaktycznych i trwają trzy semestry (w tym 150 godzin praktyk zawodowych). Zajęcia odbywają się w trybie wieczorowym (środy i czwartki/i piątki).
Studia odbywają się w formule online live.

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Program studiów zakłada realizację treści kształcenia w ramach 3 modułów:

 Moduł I (B): Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym (210 h)
•    Podstawy psychologii dla nauczycieli (1)
•    Podstawy psychologii dla nauczycieli (2)
•    Podstawy pedagogiki dla nauczycieli (1)
•    Podstawy pedagogiki dla nauczycieli (2)
•    Pedeutologia
•    Praktyka psychologiczno-pedagogiczna

Moduł II (C): Podstawy dydaktyki i emisja głosu (60 h)
•    Dydaktyka ogólna
•    Technologia kształcenia
•    Emisja i higiena głosu

Moduł III (D). Przygotowanie dydaktyczne do nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć (150h plus 120h praktyk)
•    Dydaktyka przedmiotów ogólnych na różnych etapach edukacyjnych
•    Dydaktyka przedmiotów zawodowych
•    Dydaktyka nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć (seminaria monograficzne)
•    Seminarium dyplomowe
•    Praktyka zawodowa (dydaktyczna)


Absolwent studiów podyplomowych aby osiągnąć założone efekty uczenia się musi zdobyć 40 pkt ECTS. Program kształcenia obejmuje także realizację praktyk zawodowych w wymiarze 150h (30h w module B i 120h w module D).

POBIERZ PROGRAM STUDIÓW 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA

Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych przynajmniej na poziomie studiów I stopnia. Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne to:
•    podanie o przyjęcie na studia podyplomowe 
•    odpis lub poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
•    skierowanie z zakładu pracy (w przypadku kierowania przez pracodawcę)

 

OPŁATY

Koszt studiów: 4690 zł. Możliwość rozłożenia na raty.

I rata - 1200 zł płatne do 01.03.2022 r., II rata - 1745 zł (do 1.10.2022 r.), III rata - 1745zł (do 01.03.2023 r.)

Płatność przelewem na konto Politechniki Poznańskiej: 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

Przy wpłacie należy umieścić adnotację: SP-163, nabór 47, rata I (lub odpowiednio: całość/rata II/rata III )

 

KONTAKT

Kierownik Studiów Podyplomowych
dr hab. inż. Ewa Więcek-Janka
e-mail: ewa.wiecek-janka@put.poznan.pl

Sekretarz Studiów Podyplomowych
mgr Sylwia Łukaszewicz
tel. (61) 665 3381
e-mail: sylwia.lukaszewicz@put.poznan.pl


#wartotustudiować #przygotowaniepedagogiczne #studiapodyplomowe #uprawnieniapedagogiczne #jakzozstaćnauczycielem #studiaonline #studiainternetowe #studiumpedagogiczne