Projekt NCN

 „Badanie wieloaspektowych uwarunkowań transformacji systemu produkcyjno-logistycznego o zróżnicowanej strukturze produkcyjnej, szerokim asortymencie produkcji i wielowariantowej strategii obsługi klienta”

 

Projekt realizowany jest na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki.

 

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC- 2011/03/B/HS4/04125.

 

Okres realizacji projektu: 15.08.2012 – 15.08.2015

 

Przesłanki podjęcia badań:

Przesłanki podjęcia badań wynikają bezpośrednio z potrzeb praktyki zarządzania. Szybka zmiana warunków działania na rynku i postępująca za nią zmiana paradygmatów zarządzania produkcją stawia przed większością przedsiębiorstw produkcyjnych problem poszukiwania „ścieżki” przejścia pomiędzy aktualnie stosowanym (często tradycyjnym) modelem zarządzania produkcją a modelem adekwatnym do warunków rynkowych w jakich działa przedsiębiorstwo. Nastawienie współczesnych przedsiębiorstw na wysoki poziom obsługi klienta wymusza logistyczną orientację procesu produkcji. System produkcyjny przedsiębiorstwa staje się ogniwem łańcucha dostaw o wysokich wymaganiach co do jego reaktywności jak i niezawodności względem zamówień klientów. Taka orientacja modelu biznesowego współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych wymusza proces integracji obszarów produkcji i logistyki.

Owa integracja ma swój początek na poziomie wyboru strategii globalnej (konkurencyjnej), wspomagających ją strategii funkcjonalnych oraz koncepcji ich realizacji w sferze logistyki oraz produkcji. Proces transformacji systemu produkcyjno-logistycznego wymaga zarówno kompleksowej oceny jego stanu na różnych poziomach poznawczych jak i identyfikacji jego uwarunkowań wraz z analizą siły ich oddziaływania. Praktycy zarządzania oczekują wsparcia świata nauki w tym zakresie, tak aby w określonych warunkach funkcjonowania, proces transformacji prowadził do budowy rozwiązań dedykowanych. Zaproponowane autorskie metodyki oceny oraz transformacji systemu produkcyjno-logistycznego stanowią istotny wkład projektu w  pokrycie tych potrzeb.

 

Cele poznawcze i utylitarne projektu:

Na podstawie powyżej przedstawionych przesłanek sformułowano cele poznawcze i utylitarne projektu. Do celi poznawczych zrealizowanych prac zaliczyć można identyfikację:

  • uwarunkowań transformacji systemu produkcyjno-logistycznego oraz ich wzajemnych zależności,
  • kryteriów oceny systemu produkcyjno-logistycznego.

Do celi utylitarnych zrealizowanych prac można zaliczyć opracowanie:

  • metodyki transformacji systemu produkcyjno-logistycznego w oparciu o właściwie dobrany zestaw istniejących narzędzi zarządzania (wraz z ich wymaganą modyfikacją).
  • koncepcji oceny systemu produkcyjno-logistycznego,
  • metodyki ewaluacji transformacji systemu produkcyjno-logistycznego.

 

Rezultaty prac

Rezultatem projektu jest kilkanaście artykułów naukowych oraz monografia: 

"Transformation of a production-logistic system in the enterprises of broad assortment offer and a varied customer service strategy. Premises, methodology, evaluation".

Autorstwa: Piotra Cyplika, Łukasza Hadasia 

Okładka książki "Transformation of a production-logistic system in the enterprises of broad assortment offer and a varied customer service strategy. Premises, methodology, evaluation"

Monografia dostępna jest pod adresem: http://libra.ibuk.pl/book/147484