Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenia zawodowe

 

logo czas zawodowców

 

 

Projekt „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” to projekt systemowy, który był realizowany w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.2). Liderem w projekcie był Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Partnerem Politechnika Poznańska. Czas realizacji projektu obejmował okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2015 r.

Projekt stanowił rozwinięcie realizowanego w poprzednich latach przedsięwzięcia pod nazwą „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania”, którego istotą było opracowanie innowacyjnego systemu zbierania i monitorowania informacji o kompetencjach oraz umiejętnościach zawodowych w kontekście rynku pracy.

 

Celem projektu było podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego poprzez takie działania jak:

1.    organizacja praktyk i staży dla uczniów u wielkopolskich pracodawców,
2.    utworzenie na potrzeby realizacji praktyk zawodowych dwóch laboratoriów na terenie województwa wielkopolskiego wraz z opracowaniem nowatorskich programów praktyk,
3.    stworzenie, rozwój i upowszechnienie Wielkopolskiego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego – Systemu Zawodowcy,
4.    opracowanie innowacyjnych programów kształcenia modułowego w sześciu zawodach na poziomie technika i wdrożenie ich w 35 szkołach,
5.    przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w oparciu o wypracowane programy kształcenia,
6.    realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów w oparciu o opracowane programy kształcenia,
7.    wyposażenie szkół w dodatkowe narzędzia i materiały dydaktyczne, ze szczególnym uwzględnieniem ICT.
8.    wdrożenie w 35 szkołach systemu kształcenia e-learningowego.

 

W całym przedsięwzięciu wzięło udział 68 szkół z Wielkopolski. W 35 zostało wprowadzone kształcenie modułowe. Praktykami zawodowymi objęto 9624 uczniów i uczennic wielkopolskich techników, z tego 3327 odbyło praktykę zawodową u pracodawców i 7180 w laboratoriach praktyk zawodowych.

Kształcenie modułowe objęło ponad 1 750 osób. Łącznie projektem zostało objętych ponad 10 tysięcy osób.

Zaplanowane w projekcie działania doprowadziły do wdrożenia formy nauczania zapewniającej wyższą skuteczność kształcenia i jednocześnie spowodowały zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych wielkopolskich szkół względem szkół w innych regionach europejskich.