CPiWIOP

 

Logo Innowacyjna Gospodarka

 

 

CENTRUM PROMOCJI I WSPARCIA INNOWACYJNOŚCI ORGANIZACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW

- symulowanie relacji kooperacyjnych i współpracy pomiędzy firmami 

 

Projekt realizowany jest przez Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową przy wsparciu merytorycznym:

  • Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
  • Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  • Panstwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile

Jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.2: Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.

 

W ramach projektu Centrum Promocji i Wsparcia Innowacyjności Organizacyjnej Przedsiębiorstw WIPH oferuje Państwu dostęp do wysokospecjalistycznych, proinnowacyjnych usług doradczych obejmujących następującą problematykę:

  • zagadnienia związane z organizacja sieci kooperacyjnych
  • prawne zagadnienia związane z budowa sieci kooperacyjnych
  • zagadnienia związane z problematyką zarządzania powiązaniami kooperacyjnymi
  • finansowe zagadnienia związane z budową sieci kooperacyjnych
  • wewnętrzne aspekty działalności przedsiębiorstwa w sferze procesowej i strukturalnej

 

Usługi w ramach projektu „CENTRUM PROMOCJI I WSPARCIA INNOWACYJNOŚCI ORGANIZACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW - symulowanie relacji kooperacyjnych i współpracy pomiędzy firmami”, świadczone są bezpłatnie w ramach pomocy de minimis.

 

Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto w okresie 3 lat kalendarzowych. Dla firm działających w sektorze transportu drogowego, pułap pomocy wynosi 100 tysięcy euro w okresie 3 lat kalendarzowych.
Przeliczenia na kwotę euro dokonuje sie po średnim kursie NBP obowiązującym w dniu przyznania pomocy. Szczegółowe zasady udzielania pomocy de mini mis określa Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis.

 

ZAPROSZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Zaproszenie do projektu "Centrum Promocji i Wsparcia Innowacyjności Organizacyjnej Przedsiębiorstw"