Business Analytics Skills for the Future-proof Supply Chains

Business Analytics Skills for the Future-proof Supply Chains (aronim BAS4SC)

BASF4SC

Czas trwania: 01.10.2022-30.09.2025

Źródło finansowania: Projekt ten jest współfinasowany przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach Erasmus + KA 220-HED – Cooperation partnerships in higher education - 2022-1-PL01-KA220-HED-000088856

Kwota dofinansowania: 400.000,00 EUR

Strona internetowa projektuhttps://bas4sc.put.poznan.pl/

 

Opis projektu:

Projekt BAS4SC koncentruje się na modyfikacji i ulepszeniu programów kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw. Zidentyfikowana luka wskazała potrzebę uzupełnienia  kompetencji tych specjalistów w zakresie analityki biznesowej. Partnerów projektu łączy wykorzystanie praktycznych doświadczeń w dziedzinie logistyki, która jest bardzo ważna dla funkcjonowania globalnej gospodarki, a także dla funkcjonowania operacyjnego pojedynczych firm. Projekt BAS4SC ma na celu opracowanie takich kursów, którym będą towarzyszyć innowacyjne metody i materiały do uczenia się i nauczania, umożliwiające studentom rozwijanie umiejętności analitycznych i stosowanie ich w praktyce. W ten sposób ostatecznym celem projektu jest zapewnienie, że specjaliści ds. zarządzania łańcuchem dostaw posiadają kluczowe umiejętności cyfrowe i miękkie zarządzanie dla szybko zmieniającego się rynku pracy w logistyce. Projekt skierowany jest do czterech grup odbiorców:

 • studenci – również dla kandydatów na studia, zainteresowanych tematyką analityki biznesowej na potrzeby logistyki,
 • nauczyciele akademiccy – zainteresowani nauczaniem zgodnie z potrzebami kompetencyjnymi zdefiniowanymi przez praktyków biznesu,
 • władze uczelni – zainteresowane poszerzeniem oferty studiów i przedmiotów związanych z analityką biznesową w obszarze logistyki oraz nowoczesnych narzędzi wspomagania analitycznego,
 • przedstawiciele firm logistycznych - zainteresowani nabyciem nowych kompetencji przydatnych w nowoczesnych łańcuchach dostaw.

 

Cele projektu:

W projekcie wyszczególniono 4 cele projektu:

 • badanie potrzeb pod kątem umiejętności, a także kompetencji w zakresie wykorzystania analityki do realizacji procesów logistycznych
 • opracowanie programu szkoleniowego z zakresu Business Intelligence w logistyce
 • przeprowadzenie czterech oddzielnych pilotaży dedykowanych studentom i nauczycielom akademickim
 • zorganizowanie konkursu wśród studentów z krajów partnerskich projektu

Celami szczegółowymi są:

 • G1 - opracowanie programu kursów i materiałów zwiększających kompetencje cyfrowe w obszarze umiejętności analizy biznesowej dla łańcuchów dostaw
 • G2 - jest aktualizacja programów nauczania logistyki w szkolnictwie wyższym w zakresie analityki danych
 • G3 - opracowanie podręcznika i materiałów dydaktycznych umożliwiających nabycie kompetencji cyfrowych w zakresie analityki danych
 • G4 - wdrożenie wyników G1, G2, G3 w środowisku wirtualnym - platformie dydaktycznej

 

Partnerzy:

 

Etapy projektu:

 • WP 1: Zarządzanie projektem
 • WP 2: Analiza potrzeb w zakresie kompetencji analitycznych

Głównym celem szczegółowym niniejszego pakietu roboczego jest zbadanie potrzeb Business Intelligence w sektorze zarządzania łańcuchem dostaw, jako podstawowego kroku zintegrowanego podejścia do rozwoju kursów edukacyjnych w dziedzinie Business Intelligence łańcucha dostaw.

 • WP 3: Kursy, programy i rozwój materiałów

Głównym rezultatem WP 3 będą 3 kursy:

 • C1: Zaawansowane wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do analizy danych logistycznych
 • C2: Analiza biznesowa
 • C3: Metoda statystyczna analizy danych logistycznych
 • WP 4: Pilotaż i testowanie

Główne cele tego pakietu roboczego to:

 • zapewnienie jak najlepszego przygotowania nauczycieli z uczelni partnerskich
 • zapewnienie, że materiały szkoleniowe są testowane w rzeczywistym środowisku
 • zapewnienie cennych informacji zwrotnych od studentów i nauczycieli
 • walidacja efektów uczenia się w środowisku rzeczywistym
 • WP 5: Upowszechnianie projektu

Celem pakietu roboczego 5 jest upowszechnienie informacji na temat realizacji projektu, zostanie to osiągnięte poprzez szereg działań upowszechniających.

Rezultaty projektu:

Głównym rezultatem będą trzy kursy edukacyjne:

 • C1: Zaawansowane wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do analizy danych logistycznych
 • C2: Analiza biznesowa
 • C3: Metoda statystyczna analizy danych logistycznych

Każdy kurs będzie zawierał podręcznik, materiały dydaktyczne, testy pre & post.

 


Kontakt:

Kierownik projektu: dr hab. inż. Piotr Cyplik, e-mail: piotr.cyplik@put.poznan.pl


UE

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.