• Polski
 • English

Prace dyplomowe

 

 

WYBRANI PROMOTORZY

dla prac magisterskich - obrony latem 2020/2021

 

 1.  Wybrani promotorzy - Inżynieria Bezpieczeństwa
 2.  Wybrani promotorzy - Inżynieria  Zarządzania
 3.  Wybrani promotorzy - Logistyka

 

 

WYBRANI PROMOTORZY

dla prac  - obrony zimą 2020/2021

 

 1. prace inżynierskie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych - koniec studiów w semestrze zimowym 2020/202

   

 2. prace magisterskie na studiach stacjonarnych na kierunku Inżynieria Zarządzania (studia 4-semestralne) - koniec studiów w semestrze zimowym 2020/2021
   
 3. prace magisterskie na studiach niestacjonarnych - koniec studiów w semestrze zimowym 2020/2021
   

 

 

 

Regulamin realizacji prac dyplomowych oraz przebiegu egzaminu dyplomowego

 

Regulamin realizacji prac dyplomowych oraz przebiegu egzaminu dyplomowego

 

Zarządzenie JM Rektora PP w sprawie obowiązku sprawdzania pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

 

Wgrywanie pracy dyplomowej na serwer

Instrukcja użytkowania systemu eStudent 2.0

 

 

Prezentacja dla studiów I stopnia: 

 

Prezentacja dla studiów II stopnia: 

 

Zasady dyplomowania i rekrutacji na II stopień w roku akad. 2019/20: 

 

 

 

Wybór promotora pracy inżynierskiej

 • Wybór promotora na I stopniu studiów następuje na semestrze poprzedzającym praktyki.
 • Zgodnie z zasadami przyjętymi na Wydziale Inżynierii Zarządzania preferuje się prace inżynierskie opracowywane przez zespoły studentów.  
 • Zespół powinien liczyć od 2 do 4 osób, ale możliwe są prace indywidualne.
 • Prace inżynierskie przyjmują postać projektów zespołowych. Temat powinien być osadzony w ramach konkretnej instytucji i waloryzować wiedzę zdobytą w trakcie studiów pierwszego stopnia.
 • Zespół przygotowuje  jedno wspólną pracę, w której określa się indywidualny wkład każdego członka zespołu.
 • Promotorem może być pracownik posiadający stopień naukowy doktora.
 • Zespół kontaktuje się z potencjalnym promotorem osobiście, uzgadnia zakres i temat pracy.
 • Wskazanie promotora (z listy) i składu zespołu odbywa się przez platformę Moodle.

 

 

Wybór promotora pracy magisterskiej

 • Zgodnie z Regulaminem realizacji prac dyplomowych wybór promotora pracy magisterskiej powinien być ustalony nie później niż do końca semestru poprzedzającego ostatni semestr studiów.
 • Zakres zainteresowań naukowych promotora oraz tematyka pracy dyplomowej powinny być zgodne z kierunkiem i ścieżką obieralności, na której studiuje dyplomant.
 • Promotorem może być samodzielny pracownik naukowy.
 • Promotorów dla kierunku studiów wskazuje kierownik Komisji ds Kształcenia dla kierunku studiów.
 • Student kontaktuje się z potencjalnym promotorem osobiście, uzgadnia zakres i temat pracy.Wskazanie promotora (z listy) odbywa się przez platformę Moodle.