• Polski
  • English

Przewód doktorski

 

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
Wzór podania o wszczęcie przewodu doktorskiego
Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów
Załącznik nr 1 - życiorys
Załącznik nr 2 - dorobek
Załącznik nr 3 - konspekt
Załącznik nr 4 - opinia

 

Postępowanie doktorskie według nowej procedury   

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości: 

 "Tryb prowadzenia postępowań o nadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie Nauki i zarządzaniu i jakości"