Punkty ECTS

Punkty ECTS są wartością liczbową (od 1 do 60) przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom na podstawie ilości pracy, jaką musi wykonać student, aby je zaliczyć. Odzwierciedlają one ilość pracy, jakiej wymaga każdy przedmiot w stosunku do całkowitej ilości pracy, jaką musi wykonać student, aby zaliczyć pełny rok akademicki studiów w danej uczelni, a zatem obejmują: wykłady, ćwiczenia praktyczne, seminaria, konsultacje, zajęcia grupowe i indywidualne, prace terenowe, pracę indywidualną (samodzielną) - w bibliotece lub w domu - oraz egzaminy lub inne formy oceny. Podstawą przyporządkowywania punktów w ECTS jest więc całkowite „obciążenie studenta" czy całkowita „ilość pracy", jaką musi włożyć student, a nie jedynie "godziny kontaktu" z nauczycielem, tj. godzinowy wymiar zajęć.

Punkty ECTS są relatywnym, a nie bezwzględnym miernikiem ilości pracy wymaganej od studenta, ponieważ określają, jaka część z całości pracy wymaganej w danym roku akademickim przypada na określony przedmiot w uczelni czy wydziale, który przyporządkowuje punkty.

W ramach ECTS ilości pracy wymaganej w całym roku akademickim odpowiada 60 punktów, na semestr przypada zazwyczaj 30 punktów. System punktowy ECTS zapewnia rozsądny, pod względem ilości wymaganej pracy, dobór programu zajęć w okresie studiów za granicą.

Sposób przyporządkowywania punktów w ECTS skłania uczelnie do opisywania swoich programów nauczania za pomocą "wspólnej waluty", ale nie wymaga dokonywania żadnych zmian w tych programach. Zarówno w przypadku programów modularnych, w których wszystkie przedmioty mają równą wartość, jak i systemów punktowych opartych na „ilości pracy" wymaganej od studenta należy jedynie zastosować odpowiedni przelicznik.
Na przykład w Norwegii funkcjonuje system modularny i punktowy, przy czym na rok akademicki przypada 40 punktów. Przeliczając punkty norweskich uczelni na punkty ECTS wystarczy po prostu pomnożyć wartość punktu norweskiego przez 1,5, aby uzyskać równoważną wartość punktu ECTS. Jak wspomniano wcześniej, kluczowym pojęciem w filozofii ECTS jest "elastyczność", co odnosi się również do przyporządkowywania punktów w tym systemie. Uczelnie decydują więc same, jakie spójne metody należy przyjąć w przypadku przyporządkowywania punktów, gdy w grę wchodzą dwa zbliżone programy.

Punkty ECTS należy przyporządkować wszystkim nauczanym przedmiotom - to znaczy zarówno obowiązkowym, jak i fakultatywnym; można je również przyznawać za przygotowanie i realizację projektów, prace semestralne i praktyki w zakładach przemysłowych, jeśli te elementy stanowią integralną część programu studiów i pod warunkiem, że podlegają one ocenie. Wynika z tego, że bardziej zaawansowany lub wyższy poziom kursu/przedmiotu nie oznacza automatycznie większej liczby punktów ECTS.

Przedmiotom fakultatywnym należy przyporządkowywać punkty według tych samych zasad, co przedmiotom kierunkowym (podstawowym) czy obowiązkowym, to znaczy - na podstawie "ilości pracy", jakiej one wymagają w stosunku do „całkowitej ilości pracy" w danym roku akademickim. Należy pamiętać, że przedmioty mające status „fakultatywnych" czy do wyboru w jednej uczelni mogą równie dobrze być kierunkowymi (podstawowymi) w innej uczelni. W tym przypadku punkty ECTS należy przyporządkowywać przedmiotom fakultatywnym na podstawie ilości pracy tak, jakby stanowiły integralną część programu.

Punkty ECTS przyporządkowywane są przedmiotom, przyznawane są natomiast studentom, którzy spełnili wymogi niezbędne do ich zaliczenia. Innymi słowy, studenci nie otrzymują punktów ECTS za samo uczestniczenie w zajęciach lub "spędzanie czasu za granicą" - muszą oni uzyskać zaliczenie zgodnie z kryteriami oceny obowiązującymi w uczelni zagranicznej, aby wykazać, że realizowali założenia/cele określone dla danego przedmiotu. Istnieją różne formy oceny pracy studenta: egzaminy pisemne lub ustne, aktywność na zajęciach, połączenie tych dwóch form lub np. prezentacje podczas seminariów.

Pełne uznawanie okresu studiów oznacza nie tylko, że okres studiów odbytych za granicą zastępuje porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej, ale również, że egzamin zdany za granicą (lub inna forma oceny) zastępuje egzamin w uczelni macierzystej. Doświadczenia Programu Erasmus i systemu ECTS wskazują na to, że większość uczelni jest w stanie zagwarantować swoim studentom pełne uznanie studiów zagranicznych. Czasem egzamin w uczelni macierzystej obejmuje szerszy zakres przedmiotów i z tego względu nie może być formalnie zastąpiony (egzaminy cząstkowe i końcowe). W takich przypadkach uczelnia macierzysta musi zagwarantować studentowi, że egzamin zagraniczny będzie uwzględniony w maksymalnym zakresie, na przykład poprzez częściowe zwolnienie z egzaminów w uczelni macierzystej.

Punkty ECTS nie są przyznawane za dobre oceny - liczba punktów za dany przedmiot jest z góry ustalona i taka sama dla wszystkich studentów, którzy ten przedmiot zaliczyli. Jakość pracy jest natomiast wyrażana za pomocą ocen.

 

Transfer punktów ECTS

Uczelnie wysyłająca i przyjmująca przygotowują dla każdego uczestniczącego w ECTS studenta wykaz przedmiotów do zaliczenia - odpowiednio - przed jego wyjazdem na studia zagraniczne w formie "Learning Agreement" i po jego powrocie z zagranicy w formie "Transcript of Records". Uczelnie przekazują sobie takie wykazy zaliczeń, a dodatkowo kopie tych dokumentów otrzymuje student. Uczelnia macierzysta uznaje liczbę punktów uzyskanych za konkretne przedmioty w partnerskiej uczelni. Punkty za przedmioty zaliczone za granicą zastępują punkty, które normalnie studenci uzyskaliby w uczelni macierzystej. W ten sposób uczelnia macierzysta uznaje okres studiów odbytych przez studenta za granicą. W podobny sposób odbywa się transkrypcja ocen ("local grades") uzyskanych przez studenta w uczelni partnerskiej przy wykorzystaniu tzw. "ECTS grade", znajdujących się w formularzu Transcript of Records.

Transferu punktów ECTS i ocen studenta powracającego ze stypendium zagranicznego Programu Sokrates/Erasmus dokonują powołani przez dziekanów poszczególnych wydziałów koordynatorzy wydziałowi na poszczególnych kierunkach studiów.