Każda uczelnia zamierzająca wprowadzić ECTS powołuje zarówno uczelnianego koordynatora ECTS, jak i koordynatorów wydziałowych / instytutowych, odrębnie dla każdego kierunku studiów we wszystkich wydziałach. Koordynatorzy ci zajmują się sprawami dydaktycznymi związanymi z realizacją ECTS oraz udzielaniem wskazówek studentom zainteresowanym odbyciem studiów za granicą.

Koordynatorzy wydziałowi / instytutowi pełnią zazwyczaj funkcję "osoby kontaktowej" dla studentów i nauczycieli akademickich w obrębie danego wydziału i zajmują się większością spraw dydaktycznych związanych z realizacją ECTS. Koordynator przekazuje studentom na danym kierunku/wydziale praktyczne wskazówki, objaśnia procedury i dokumentację, dotyczącą uznawania studiów odbywanych za granicą. Koordynatorzy ci powinni tak „prowadzić" studentów, by układając program zajęć uwzględnili oni nie tylko swoje indywidualne zainteresowania, ale także „wymagania akademickie". Ponadto dbają też o to, by studenci przyjeżdżający z zagranicy włączyli się bez problemów w życie uczelni, a z kolei studenci wyjeżdżający z ich własnej uczelni - z którymi powinni się kontaktować regularnie - właściwie wykorzystywali pobyt w zagranicznej uczelni partnerskiej.

 

Osoby kontaktowe na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji:

Anna Pawlaczyk- pawlacz@et.put.poznan.pl
 

Kierunki: Elektronika i Telekomunikacja, Teleinformatyka

Jan Lamperski - koordynator WE&T ECTS,/ERASMUS jlamper@et.put.poznan.pl

Kierunki: Informatyka, Bioinformatyka, Sztuczna Inteligencja

Marek Wojciechowski - koordynator ERASMUS marek.wojciechowski@put.poznan.pl

Paulina Filipiak - koordynator ECTS Paulina.Filipiak@put.poznan.pl

 

Pakiet informacyjny

Każda uczelnia przygotowuje pakiet informacyjny przedstawiający kierunki studiów, programy nauczania, regulamin studiów oraz przepisy administracyjne. Pakiety informacyjne służyć będą jako przewodnik tak dla potencjalnych partnerów, jak i studentów oraz nauczycieli w uczelniach partnerskich. Mają one pomóc nauczycielom i studentom w wyborze odpowiedniego programu zajęć i zaplanowaniu studiów za granicą, a także dostarczać praktycznych informacji.

Dla niektórych studentów i koordynatorów pakiety informacyjne będą pierwszą okazją poznania innej uczelni, dlatego powinny one mieć charakter zwięzły i przedstawiać ofertę edukacyjną w taki sposób, że studenci - prowadzeni przez swoich koordynatorów wydziałowych / instytutowych - będą w stanie ocenić, jaki wariant studiów za granicą najbardziej im odpowiada. Dodatkowe informacje przekazywane są studentom na spotkaniu informacyjnym organizowanym dla przyszłych stypendystów.