• Polski
  • English

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE NA OKRES ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

 

Szanowni Państwo Studenci WIZ PP,

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w okresie 12 marca do 3 kwietnia 2020r. prosimy o zapoznanie się z informacjami organizacyjnymi i technicznymi, które pozwolą na utrzymanie ciągłości procesów związanych z Państwa kształceniem.

 

 

1. Komunikacja

 

Wszystkie budynki PP są zamknięte dla osób innych niż pracownicy, co powoduje, że głównym kanałem komunikacji jest e-mail (pracownicy zarówno administracyjni, jak i badawczo-dydaktyczni są zobowiązani do niezwłocznego odpowiadania na Państwa e-maile), a w przypadku dziekanatu e-mailowo i telefonicznie:

 

mgr Sylwia Zdeb-Gałecka (email: sylwia.zdeb-galecka@put.poznan.pl, telefon: 61-665-34-25)

mgr Agata Olejniczak (email: agata.olejniczak@put.poznan.pl, telefon: 61- 665-33-53)

 

Konsultacje osobiste z pracownikami (także promotorami) są niemożliwe.

 

 

2. Pisma urzędowe, zaświadczenia, ważność legitymacji

 

Z powodu braku możliwości osobistego złożenia wniosku / pisma do dziekanatu zalecamy:

 

1) powstrzymać się ze złożeniem pism, które nie są wymagane do czasu odwieszenia działalności dydaktycznej,

 

2) wnioski wymagające rozpatrzenia w najbliższym czasie prosimy przesyłać (z odręcznym podpisem) w formie skanu e-mailem; tą samą drogą będzie przesłana odpowiedź,

 

3) pilne pisma, które są wymagane w oryginale (np. do innych urzędów, dot. spraw socjalnych, ambasad, urzędów migracyjnych) prosimy przesyłać pocztą tradycyjną lub wrzucić do brązowej skrzynki przy wejściu do budynku WAWIZ; rozpatrzone / podpisane pisma będą odsyłane pocztą tradycyjną,

 

4) ważność legitymacji jest przedłużona zgodnie z wczorajszym rozporządzeniem ministra: „Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r.”

 

 

3. Obrony

 

Zaplanowane na marzec obrony nie odbędą się. Osoby, które wgrały planowo pracę, będą mogły bez konsekwencji przystąpić do obrony w pierwszej połowie kwietnia. Dyplomanci, którzy mają termin oddania pracy do 31.03. powinni zadbać o to, aby takie wgranie nastąpiło w terminie. Wgranie pracy na serwer oraz akceptacja pracy przez promotora w systemie antyplagiatowym odbywa się bez zakłóceń. Fizycznie dokumenty do obrony należy dostarczyć po wznowieniu zajęć i ustaleniu z promotorem terminu obrony. Osoby, które chcą wnioskować o przedłużenie terminu oddania pracy proszone są o wysłanie wniosku w formie skanu + opinia promotora wyrażona e-mailowo. Po wznowieniu zajęć należy dostarczyć oryginał dokumentu wraz z opinią promotora. W związku z obecną sytuacją spóźnienie wgrania do 3 kwietnia nie wymaga wnioskowania o przedłużenie.

 

 

4. Zaległe zaliczenia

 

Zaległe zaliczenia, które miały odbyć się w bieżącym tygodniu będą zrealizowane w formie na odległość – należy niezwłocznie skontaktować się w tym celu z prowadzącym. W związku z powyższym termin wpisania przez prowadzącego ocen z poprawki przesuwamy do 15.03.

 

 

5. Stypendia

 

Decyzje stypendialne zostaną rozesłane przez ZCO pocztą tradycyjną, na tą chwilę nie przewiduje się przesuwania terminu wypłaty stypendiów.

 

 

6. Bieżące zajęcia

 

Ciągłość zajęć zapewniamy przez kształcenie na odległość, tj. platformę MoodlePP, e-mail, komunikatory, telefony itd. Każdy pracownik wybierze najlepszą formę i przekaże grupie informacje drogą e-mailową (proszę śledzić pocztę @student.put.poznan.pl). Zadbamy o to, aby po powrocie nie było kumulacji zajęć, zatem teraz częściowo przesuniemy zaangażowanie w wykłady, ćwiczenia i projekty, aby później pozwolić na odrobienie laboratoriów.

 

 

 

W sprawach innych, niepodjętych powyżej, zapraszam do kontaktu e-mailowego z dziekanatem lub bezpośrednio ze mną na adres agnieszka.misztal@put.poznan.pl

 

Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie informacji wśród kolegów i koleżanek studentów WIZ.

 

 

Z poważaniem

dr hab inż. Agnieszka Misztal prof. PP

Prodziekan ds. kształcenia

Wydział Inżynierii Zarządzania