Świadczenia dla doktorantów

Od 1.10.2019 r. obsługą świadczeń dla studentów i doktorantów (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora) oraz przyjnawaniem miejsc w domach studenckich zajmuje się Zintegrowane Centrum Obsługi (ul. Piotrowo 3 - budynek z zegarem, pokój 18)

Wszystkie informacje związane ze świadczeniami dla  studentów i doktorantów dostępne są pod adresem:
https://www.put.poznan.pl/pl/stypendia/swiadczenia

Stypendia doktoranckie

Na podstawie Zarządzenia Nr 13 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przyznawania stypendiów doktoranckich doktoranci mogą się ubiegać o stypendia doktoranckie oraz zwiększenia stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na podstawie kryteriów zawartych w regulaminie.

 Termin składania wniosków o stypendium doktoranckie na rok akademicki 2017/18 upływa 13 października 2017 r.

Status asystenta nie pozbawia doktoranta możliwości wnioskowania i otrzymania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego.

We wniosku o stypendium doktoranckie na rok akademicki 2017/18 pod uwagę brane są publikacje, które podlegają recenzji i które zostały wydane lub przyjęte do druku w okresie od 1 października 2016 do 30 września 2017 r., przy czym przyjęcie do druku musi być potwierdzone przez wydawnictwo.

Od roku akademickiego 2015/16 w Politechnice Poznańskiej obowiązują następujące wysokości stypendiów doktoranckich:

1) kategoria kwotowa A - 1470 PLN miesięcznie;

2) kategoria kwotowa B - 1520 PLN miesięcznie;

3) kategoria kwotowa C -1600 PLN miesięcznie.

Stypendia ministra dla doktorantów

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSW pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nauka/stypendia-ministra-dla-studentow-i-doktorantow-za-wybitne-osiagniecia-naukowe