Konkursy na stanowiska

 

Aktualne oferty konkursów na stanowisko nauczycieli na Wydziale Inżynierii Zarządzania PP

Lp. STANOWISKO DYSCYPLINA NAUKOWA DATA OGŁOSZENIA TERMIN SKŁADANIA OFERT WYNIK KONKURSU
1. adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych nauki o zarządzaniu i jakości 01.06.2023 r. 30.06.2023 r. WIZ-8/121/2023
2. adiunkt z habilitacją w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych nauki o zarządzaniu i jakości 21.06.2022 r. 20.07.2022 r. WIZ-8/148/2022
3. adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych nauki o zarządzaniu i jakości 21.06.2022 r. 20.07.2022 r. WIZ-8/147/2022
4. adiunkt z habilitacją w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych nauki o zarządzaniu i jakości 30.06.2021 r. 29.07.2021 r. WIZ-8/668/2021
5. adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych nauki o zarządzaniu i jakości 30.06.2021 r. 29.07.2021 r. WIZ-8/667/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej–Curie 5, 60-965 Poznań, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639.
  2. Inspektorem danych osobowych jest Piotr Otomański, e-mail: iod@put.poznan.pl.
  3. Państwa dane pozyskane poprzez złożenie kwestionariusza osobowego będziemy przetwarzać na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Państwa ponad zakres wskazany w kwestionariuszu osobowym przetwarzane będą na podstawie dobrowolnie i świadomie wyrażonej zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 
  4. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym; mogą jednak zostać udostępnione organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres prowadzonej rekrutacji i 3 miesiące po jej zakończeniu.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania a gdy ma to zastosowanie – również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
  9. W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  10. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.