• Polski
 • English

Pomoc dla doktorantów cudzoziemców

 

Drodzy Doktoranci!

 

Niniejszym informujemy , iż istnieje możliwość uzyskania pomocy na sfinansowanie zakwaterowania w domu studenckim Politechniki Poznańskiej przez studentów oraz doktorantów cudzoziemców realizujących studia  na zasadach odpłatności (zarówno w j. polskim jak i j. angielskim).

 

O środki na finansowanie zakwaterowania (SFZ) mogą ubiegać się studenci przyjęci na zasadach odpłatności:

 • na studia I stopnia - po pierwszym roku studiów,
 • na studia II stopnia - od pierwszego semestru, o ile student jest absolwentem studiów I stopnia na Politechnice Poznańskiej; w innych przypadkach - po pierwszym semestrze,
 • na studia doktoranckie - od pierwszego semestru, o ile doktorant jest absolwentem studiów II stopnia na Politechnice Poznańskiej; w innych przypadkach - po pierwszym roku studiów doktoranckich.

 

O środki SFZ mogą ubiegać się wyłącznie studenci, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

 • posiadają aktualny status studenta lub doktoranta,
 • zamieszkują w Domu Studenckim Politechniki Poznańskiej,
 • nie przebywają na urlopie długoterminowym,
 • zobowiążą się do wpłaty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych związanego z przyznanym świadczeniem
 • nie posiadają innych niż ww. zobowiązań finansowych w stosunku do Politechniki Poznańskiej.

 

Komisja ustala listę rankingową kandydatów do przyznania środków SFZ, w rozbiciu na studentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i doktorantów według następujących kryteriów:

 • średnia ocen z ostatniego roku (studia pierwszego stopnia lub studia doktoranckie) lub ostatniego semestru (studia drugiego stopnia) poprzedzającego złożenie wniosku, z wagą 0.6;
 • sytuacja materialna kandydata (w skali od 1 do 5), z wagą 0.2;
 • sytuacja społeczna kandydata (w skali od 1 do 5), z wagą 0,2.

 

UWAGA!!! Podejmując decyzję o przyznaniu środków Rektor może uwzględnić inne okoliczności.

 

Termin składnia wniosków!

Wnioski należy złożyć w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej w terminie do 30 września br. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Uwaga! Wniosek powinien być wypełniony w komputerze, wydrukowany i podpisany.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 Regulamin

 Wniosek