• Polski
  • English

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

 
Studia podyplomowe

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (SP-130)
 

 

Termin składania dokumentów na studia podyplomowe:

19 września 2019 r.

 

Orientacyjna data rozpoczęcia zajęć: 21-22 września 2019 r. 

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy: 
• plik   (zgłoszenie ed. 21)

 

 

Cel studiów

 

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznanie słuchaczy z współczesnymi, nowoczesnymi narzędziami kształtowania warunków i środowiska pracy.

 

W ramach programu studiów uczestnicy zdobywają rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskują praktyczne umiejętności, pozwalające skutecznie i efektywnie realizować wyzwania, przed którymi stają współczesne przedsiębiorstwa. Uczestniczenie w zajęciach studium pozwala słuchaczom poznać najnowocześniejsze koncepcje, trendy i instrumenty (w tym również prawne) z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa, higieny i ochrony pracy. W toku studiów uczestnicy poznają możliwości zastosowania i wykorzystania zdobyczy nauki i techniki służących optymalizacji zależności pomiędzy człowiekiem, jego pracą oraz warunkami świadczenia tej pracy.

 

Studia adresowane są do kadry zarządzającej przedsiębiorstw i specjalistów zajmujących się problematyką bhp oraz kształtowania środowiska pracy. Studia adresowane są również do wszystkich, którzy pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie i w przyszłości zajmować się problematyką bezpieczeństwa i ochrony pracy.

 

Ukończenie studiów pozwala na pełnienie zadań pracownika Służby BHP, zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Rady Ministrów, w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004, nr 246, poz. 2468). Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej. Ukończenie studiów pozwala na prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp dla pracowników. Zainteresowani otrzymują świadectwo ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz, po ukończeniu dodatkowego szkolenia, dyplom audytora wewnętrznego systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

 

Organizacja studiów

 

Zajęcia w Studium prowadzone są przez pracowników naukowo - dydaktycznych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, w większości Katedry Ergonomii i Inżynierii Jakości oraz praktyków zajmujących się problematyką bhp.

 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz zajęć ćwiczeniowo-projektowych, połączonych z rozwiązywaniem studiów przypadków obejmujących typowe zagadnienia związane z tematyką zajęć (przedmiotu).

 

Studia prowadzone są w trybie zaocznym (zjazdy sobotnio-niedzielne, raz lub dwa razy w miesiąca), w wymiarze 204 godzin dydaktycznych, w tym 130 godzin wykładów oraz 74 godzin zajęć ćwiczeniowo-projektowo-seminaryjnych.

 

Czas trwania studiów to 1 rok (2 semestry).
Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu 2019 r.

 

 

Ramowy program studiów

 

Program studiów obejmuje zagadnienia przedstawione w załączniku:
• plik (lista przedmiotów ed. 21)

 

 

Warunki przyjęcia

 

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich (preferowane są techniczne kierunki ukończonych studiów).

 

Kandydaci składają następujące dokumenty:
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał),
• kopię (ksero lub skan) dowodu osobistego,
• wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy (do pobrania powyżej).

 

Zgłoszenie (podpisane oraz potwierdzone przez zakład pracy, gdy uczestnik nie pokrywa osobiści opłaty) przesłać należy na adres: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej (dr inż. Adam Górny), pokój 318c, ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań.

 

Rekrutacja na studia odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

Wszystkie dane osobowe podlegają ochronie, zgodnie z poniższymi zasadami

 

 

Opłaty

 

Opłata za uczestnictwo w studiach wynosi 3650 zł (1800 zł za semest + 50 za wystawienie dyplomu). Płatność można rozłożyć na raty.

 

Czesne za studnia należy wpłacać na konto:
Bank Zachodni WBK S.A.
VI Oddział w Poznaniu
nr 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
z dopiskiem: SP Bezpieczeństwo i higiena pracy (SP-130/ed. 21).
(imię i nazwisko uczestnika studiów)

 

Uczestnik ponosi dodatkową opłatę w wysokości 50 zł za wystawienie świadectwa ukończenia studiów.

 

 

Dodatkowe informacje na temat studiów:

 
dr inż. Adam Górny,
kierownik SP „Bezpieczeństwo i higiena pracy”
tel. 61 665 34 07, 602 184 115
e-mail: adam.gorny@put.poznan.pl