• Polski
  • English

Stypendium doktoranckie oraz stypendium z dotacji projakościowej

 

 

O stypendium doktoranckie oraz z dotacji projakościowej mogą ubiegać się doktoranci stacjonarnych studiów doktoranckich.

 

Stypendium doktoranckie oraz stypendium z dotacji projakościowej przyznaje rektor po zaopiniowaniu wniosków przez Wydziałową Komisję Doktorancką.

 

W skład komisji doktoranckiej wchodzi co najmniej trzech członków powołanych spośród nauczycieli akademickich wydziału, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, w tym kierownik studiów doktoranckich, który pełni funkcję przewodniczącego komisji oraz przedstawiciel doktorantów.

 

Stypendium doktoranckie oraz  stypendium z dotacji projakościowej jest przyznawane oraz wypłacane przez okres 12 miesięcy, tj. od października do września.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania w/w stypendiów zawiera regulamin.

 

Wnioski o stypendium doktoranckie, a także o stypendium z dotacji projakościowej można składać w pokoju 205 na ul. Strzeleckiej 11, w dniach od poniedziałku do czwartku  w godz. 10:30 – 14:30 w terminie do 12 października br.

 

 

Regulamin stypendium doktoranckiego oraz stypendium z dotacji projakościowej (Załącznik do Zarządzenia Rektora PP nr 13 z dnia 20.06.2016 r.)  

Wniosek o stypendium doktoranckie lub/i stypendium z dotacji projakościowej   

Dodatkowe kryteria dotyczące przyznawania stypendiów z dotacji projakościowej