• Polski
  • English

Stypendia socjalne

 

Stypendium socjalne może otrzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej.

 

Podstawowym kryterium uprawniającym do otrzymania stypendium socjalnego jest dochód.

 

Wykaz dokumentacji, na podstawie której określa się wysokość dochodu w rodzinie studenta znajduje się w załączniku nr 3 do Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Politechniki Poznańskiej.

 

Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta znajdują się w załączniku nr 4 do Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Politechniki Poznańskiej.

 

Stypendium socjalne przyznawane jest na udokumentowany wniosek studenta złożony na druku określonym w załączniku nr 5 do Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Politechniki Poznańskiej.

 

Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi, który złożył kompletny wniosek i we właściwym terminie. Wnioski niekompletne, złożone lub uzupełnione po terminie są rozpatrywane do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. W takim przypadku student może nabyć prawo do stypendium od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożył kompletny wniosek.

 

Stypendium socjalne nie może być pobierane równocześnie na kilku kierunkach studiów.

 

Stypendium socjalne wypłacane jest przez okres 9 miesięcy.

 

W semestrze zimowym pierwsza wypłata stypendium następuje w listopadzie (ze spłatą za październik), a w semestrze letnim w kwietniu (ze spłatą za marzec)

 

Stypendia socjalne na semestr letni przyznawane są na podstawie wniosków złożonych w semestrze zimowym. Wyjątek stanowią studenci, którzy w semestrze letnim rozpoczynają I rok studiów II stopnia.

 

Wysokość stypendium socjalnego zależy od sytuacji materialnej studenta i od wielkości środków, którymi dysponuje wydział.

 

 

Ramowa procedura przydzielania świadczeń materialnych studentom Politechniki Poznańskiej w sem. zimowym 2016/2017

Zarządzenie Nr 22 Rektora Politechniki Poznańskiej

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej

Wniosek o pomoc materialną

Załącznik nr 3 informacje dot. wymaganych dokumentów do wniosku

Załącznik nr 4 do wniosku o pomoc materialną - informacja o zasadach obliczania dochodu

Załącznik nr 6 do wniosku o pomoc materialną - oświadczenie o dochodach z pozarolniczej działalności gospodarczej

Załącznik nr 7 do wniosku o pomoc materialną - oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

Oświadczenie dla kwestury o numerze konta

Oświadczenie o nie pobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów

Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego