• Polski
  • English

Dla najlepszych doktorantów

 

Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane: 
1) na pierwszym roku studiów doktoranckich – doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, 
2) na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich – doktorantowi, który w roku akade-mickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
c) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

 

Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane jest za osiągnięcia uzyskane w roku poprzedzającym rok studiów, na który składany jest wniosek.

 

Wysokość stypendium dla najlepszych doktorantów jest jednakowa na wszystkich rocznikach i kierunkach studiów doktoranckich prowadzonych w Politechnice Poznańskiej. Ustala ją Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Doktorantu.

 

Doktorant może ubiegać się o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów składając wniosek w terminie do 12.10.2017 r. w pok. 205 według wzoru określonego w załączniku nr 10.

 

 

Załącznik nr 10 - Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów

Załącznik nr 13 - oświadczenie dla kwestury o numerze konta

Załącznik nr 2 - oświadczenie o nie pobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów