• Polski
  • English

Stypendia dla niepełnosprawnych

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnoprawnych może otrzymywać doktorant z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

 

Wzór wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych określa załącznik nr 11 do Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej   doktorantów Politechniki Poznańskiej.

 

Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania roku akademickiego, po stwierdzeniu niepełnosprawności. Stypendium jest przyznawane wówczas od miesiąca, w którym złożono wniosek, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.

 

 

Załącznik nr 11 - wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 12 - oświadczenie dla kwestury o numerze konta

Załącznik nr 2 - oświadczenie o nie pobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów