• Polski
  • English

Stypendia socjalne

 

Stypendium socjalne może otrzymać doktorant będący w trudnej sytuacji materialnej.

 

Podstawowym kryterium uprawniającym do otrzymania stypendium socjalnego jest dochód. Miesięczny dochód netto w przeliczeniu na jednego członka rodziny doktoranta nie może być wyższy niż 850 zł.

 

Wykaz dokumentacji, na podstawie której określa się wysokość dochodu w rodzinie doktoranta znajduje się w załączniku nr 3 do Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Doktorantom Politechniki Poznańskiej.

 

Zasady obliczania dochodu w rodzinie doktoranta znajdują się w załączniku nr 4 do Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Doktorantom Politechniki Poznańskiej.

 

Stypendium socjalne przyznawane jest na udokumentowany wniosek  doktoranta złożony na druku określonym w załączniku nr 5 do Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej  Doktorantom Politechniki Poznańskiej.

 

Stypendium socjalne przyznawane jest  doktorantowi, który złożył kompletny wniosek i we właściwym terminie. Wnioski niekompletne, złożone lub uzupełnione po terminie są rozpatrywane do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. W takim przypadku  doktorant może nabyć prawo do stypendium od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożył kompletny wniosek.

 

Stypendium socjalne nie może być pobierane równocześnie na kilku kierunkach studiów.

 

Wysokość stypendium socjalnego zależy od sytuacji materialnej  doktoranta i od wielkości środków, którymi dysponuje wydział.

 

Załącznik nr 5 - Wniosek o pomoc materialną

Załącznik nr 3 - informacje dot. wymaganych dokumentów do wniosku

Załącznik nr 4 - zasady obliczania dochodu

Załącznik nr 6 - oświadczenie o dochodach z pozarolniczej działalności gospodarczej

Załącznik nr 7 - oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

Załącznik nr 12 - oświadczenie dla kwestury o numerze konta

Załącznik nr 2 - oświadczenie o nie pobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów

Załącznik nr 8 - oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego