• Polski
  • English

Badania naukowe

 

 

Kompleksowe podejście do analizy i rozwiązywania problemów współczesnej inżynierii. zarządzania zarówno w korporacjach, jak i w przedsiębiorstwach różnej wielkości, jest doskonałym wyróżnikiem profilu naukowego i dydaktycznego Wydziału.

 

 

Wydział Inżynierii Zarządzania uczestniczy w europejskim programie SOCRATES/ERASMUS, ma podpisane umowy z 17 uczelniami zagranicznymi, na które corocznie wyjeżdża studiować ok. 50 studentów, a 5 pracowników prowadzi regularne zajęcia dydaktyczne.

 

Wydział Inżynierii Zarządzania współdziała w krzewieniu wiedzy w zakresie nowoczesnego zarządzania w przemyśle oraz włącza się aktywnie w działania na rzecz rozwoju Wielkopolski, m.in. wspierając merytorycznie inicjatywy klastrowe.

 

W tym miejscu można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące działalności naukowej poszczególnych Zakładów i Katedr.

 

 

TEMATY BADAWCZE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA W 2017 R.

 

L.p. Projekt Jednostka WIZ realizująca projekt Kierujący
1. Zmiany w systemach oraz strukturach zarządzania produkcją i logistyką Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki dr hab. inż. Marek Fertsch, prof. nadzw.
2. Foresight – sieci gospodarcze Wielkopolski Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw.
3. Diagnozowanie, projektowanie i doskonalenie rozwiązań techniczno-organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa, ergonomii i jakości procesów i produktów Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk
4. Marketingowe, jakościowe i ekonomiczne aspekty zarządzania Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego prof. dr hab. inż. Władysław Mantura
5. Badania ekonomicznych i społecznych problemów polskiej gospodarki w warunkach integracji europejskiej oraz globalizacji Katedra Nauk Ekonomicznych dr hab. Marek Szczepański, prof. nadzw. 
6. Zmiany w strukturach, systemach i narzędziach zarządzania Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński
7. Przedsiębiorczość i zarządzanie publiczne w wybranych krajach Unii Europejskiej Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie prof. dr hab. Teresa Łuczka

 

 

PROJEKTY BADAWCZE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MŁODYCH NAUKOWCÓW (DS MK) REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ W 2017 R.

 

L.p. Projekt Jednostka WIZ realizująca projekt Kierujący
1. Wspomaganie procesów projektowania ergonomicznego z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości

mgr inż. Aleksandra Dewicka

2. Badanie dojrzałości procesowej w zakresie logistyki zwrotnej przedsiębiorstw Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki mgr inż. Monika Kosacka
3. Badanie poziomu zabezpieczenia osób osłonami stałymi przy eksploatacji aparatów rentgenowskich Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości dr inż. Roma Marczewska-Kuźma
4. Analiza kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście cech demograficznych przedsiębiorcy Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie dr Paulina Siemieniak
5. Model planowania produkcji w wysokoskastomizowanym systemie produkcyjnym Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości mgr inż. Anna Stasiuk-Piekarska
6. Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym w elektrowniach węglowych Katedra Nauk Ekonomicznych mgr Maciej Szczepankiewicz

  

 

WYKAZ CZASOPISM NAUKOWYCH STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK DO KOMUNIKATU MNISW Z DNIA 18 GRUDNIA 2015 R

 

Część A - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) – 11114 czasopism naukowych.
Część B - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) – 2212 czasopism naukowych.
Część C - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) – 4111 czasopism naukowych.
 

 

 

WYKAZ CZASOPISM NAUKOWYCH STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK DO KOMUNIKATU MNISW Z DNIA 31 GRUDNIA 2014 R

 

Część A - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) – 10996 czasopism naukowych.
Część B - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) – 2616 czasopism naukowych.
Część C - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) – 4272 czasopism naukowych.

 

 

WYKAZ CZASOPISM NAUKOWYCH STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK DO KOMUNIKATU MNISW Z DNIA 17 GRUDNIA 2013 R

 

Część A - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) – 10804 czasopism naukowych.
Część B - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) – 2623 czasopism naukowych.
Część C - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) – 4262 czasopism naukowych.

  
 

 

Punktacja obowiązująca od 2012 roku

 

CZASOPISMA NAUKOWE POSIADAJĄCE WSPOŁCZYNNIK WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF), ZNAJDUJĄCE SIĘ W BAZIE JOURNAL CITATION REPORTS (JCR) WRAZ Z LICZBĄ PUNKTOW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH
CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF) WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH
CZASOPISMA NAUKOWE ZNAJDUJĄCE SIĘ W BAZIE EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES (ERIH) WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH
KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach

 

 

 

Punktacja obowiązująca w 2011 roku

 

WYKAZ WYBRANYCH CZASOPISM WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW ZA UMIESZCZONĄ W NICH PUBLIKACJĘ NAUKOWĄ