• Polski
  • English

Badanie dojrzałości logistycznej

 

Badanie dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych

 

Projekt realizowany w ramach programu Sonata, edycja 11 Narodowego Centrum Nauki.

Celem naukowym projektu jest zbadanie poziomu dojrzałości logistycznej w przedsiębiorstwach usługowych w Polsce.

W ramach 4-etapowych badań, zweryfikowane zostaną następujące hipotezy badawcze:

  • W przedsiębiorstwach usługowych realizowane są procesy logistyczne, co implikuje możliwość opracowania modelu dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych w aspekcie teoretycznym.
  • W praktyce gospodarczej występują różne poziomy dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych i możliwym jest ich identyfikowanie.
  • Poziom dojrzałości logistycznej przedsiębiorstwa koreluje z wielkością przedsiębiorstwa i branżą.
  • Przedsiębiorstwa usługowe mogą osiągnąć wysoki poziom dojrzałości logistycznej.
  • Wysoki poziom dojrzałości logistycznej może przekładać się na konkurencyjność przedsiębiorstw.

Założone rezultaty prowadzonych badań powinny dostarczyć nowej wiedzy na temat dojrzałości logistycznej w sektorze przedsiębiorstw usługowych w Polsce. Wpłynie to na zniwelowanie luki badawczej w tym zakresie. Spodziewane rezultaty powinny się też przyczynić do usystematyzowania stanu wiedzy na temat realizacji procesów logistycznych w sektorze usługowym, tym samym wpłynąć na stan wiedzy teoretycznej w zakresie ekonomii, zarządzania i logistyki.

W zakresie rozwoju cywilizacyjnego wyniki projektu przyczynią się do doskonalenia procesów logistycznych w przedsiębiorstwach usługowych, co z kolei wpłynie pozytywnie na konkurencyjność tych przedsiębiorstw.

 

Numer projektu: 2016/21/D/HS4/02116

Kierownik projektu: Dr inż. Karolina Werner-Lewandowska

Okres realizacji: 2017-02-08 - 2020-02-07