Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą:

 • Kierownik studiów doktoranckich,
 • dwóch członków Rady Wydziału Informatyki, powołanych przez Dziekana Wydziału, będących profesorami lub doktorami habilitowanymi.
 1. Rekrutacja przeprowadzana jest na podstawie:
 • ocen w suplemencie i na dyplomie ukończenia studiów wyższych,
 • rozmowy kwalifikacyjnej Komisji Rekrutacyjnej z kandydatem,
 • osiągnięć naukowych kandydata,
 • udziału w programach wymiany międzynarodowej oraz stażach i praktykach związanych z dyscypliną studiów doktoranckich,
 • ddziałalności w studenckich kołach naukowych.
 1. Komisja Rekrutacyjna ustala listę rankingową kandydatów na studia doktoranckie i ustala liczbę osób przyjętych. Limit rekrutacyjny na studia stacjonarne wynosi 20 osób.
 2. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników.

Dokumenty

Dokumenty Kandydata na Studia Doktoranckie na WI powinny zawierać:

 1. Wniosek o przyjęcie na studia (wzór);
 2. Oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej o zapewnieniu doktorantowi praktyk  (wzór);
 3. CV z uwzględnieniem osiągnięć naukowych;
 4. Kwestionariusz osobowy (wzór);
 5. Odpis dyplomu magisterskiego oraz suplement do dyplomu;
 6. Zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych na studiach, wydane przez właściwy dziekanat;
 7.  - 2 fotografie papierowe (legitymacyjne lub dyplomowe), 
  - nośnik CD/DVD lub załącznik wysłany drogą e-mailową zawierający plik z fotografią w wersji cyfrowej 236 na 295 punktów w rozdzielczości 300 punktów na cal dla wydruku o wymiarach 20 x 25 mm (format JPG lub TIF lub BMP lub PNG);
 8. Zgoda osoby proponowanej na opiekuna naukowego (wzór);
 9. Kopię dowodu osobistego.

Terminy

Dokumenty na studia doktoranckie przyjmuje:

Dziekanat Wydziału Informatyki, ul. Piotrowo 3, pokój 503,

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00 - 14:00,

do 20 września 2018 r.

Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane będą:
25 września 2018 r. od godz. 12:00 w sali 501, Budynek BM Politechniki Poznańskiej (z zegarem), ul. Piotrowo 3.

Opłaty

Opłata semestralna

Na niestacjonarnych studiach doktoranckich opłata za semestr wynosi 1200 zł.

Wszelkie opłaty dotyczące studiów doktoranckich należy wpłacać na konto:

Bank Zachodni WBK S.A. VI O/P-ń

02 1090 1362 0000 0000 3601 7895.

Odbiorca: Politechnika Poznańska

Plac M. Skłodowskie - Curie 5

60-965 Poznań

Tytułem: <Imię i nazwisko>, Studia Doktoranckie, WI, opłata za semestr: xx

 

Opłata za legitymację


Koszt elektronicznej legitymacji doktoranta to 17 zł.

Opłatę należy przelać na konto:

36 1090 1362 0000 0001 0343 7715

Odbiorca: Politechnika Poznańska

Plac M. Skłodowskie - Curie 5

60-965 Poznań

Tytułem: <Imię i nazwisko>, Studia Doktoranckie, WI, tryb studiów,opłata za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta